Laban Dictionary (by Laban.vn)

搜索工具插件大小: 59.83KiB版本: v 1.0.6更新时间: 2021-12-21
大小:59.83KiB版本:v 1.0.6更新时间:2021-12-21

Tra từ dễ dàng khi duyệt web.

Laban Dictionary (by Laban.vn) 的使用方法详解,最全面的教程


Laban Dictionary (by Laban.vn) 描述:

用户数:40000

分类:搜索工具插件

扩展大小:59.83 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.0.6


Laban Dictionary (by Laban.vn) 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Laban Dictionary (by Laban.vn) 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Laban Dictionary (by Laban.vn)插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Laban Dictionary (by Laban.vn)插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Laban dictionary cung cấp cho bạn công cụ tra từ điển tiện lợi trên các website: - Hỗ trợ từ điển Anh-Việt, Việt-Anh và Anh-Anh. - Tra từ dễ dàng với thao tác click đúp hoặc quét khối. - Tùy chỉnh hiển thị gợi ý với Biểu tượng lựa chọn (balloon) và Nội dung tra từ (popup). - Cho phép tắt nhanh chức năng tra cứu trên trang khi không cần sử dụng. Nội dung cập nhật phiên bản 1.0.4: - Thêm hiển thị lịch sử tìm kiếm *Lưu ý: Extension sẽ không hoạt động trên các trang mà bạn đã tải trước khi cài đặt hoặc kích hoạt lại extension. Để extension hoạt động trên các trang này, hãy tải lại trang web. Laban dictionary provides an useful tool for looking up definitions as you browse the webs: - Supported dictionaries: English-Vietnamese, Vietnamese-English and English-English. - View definition easily by double-clicking or selecting a word. - Display options: showing balloon for selection or showing popup instantly. - Option to quickly disable extension functions in page. What's new in version 1.0.4: - Add Search history *Note: Extension will not work in tabs that were open prior to installation. After installing this extension, either reload your open tabs or restart Chrome.

相关应用

Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
View definitions easily as you browse the web.
This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Hide My Searches, a privacy-focused search engine.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
Keyword search volume, cpc and competition for 15+ websites like Google™ Search Console, YouTube™, Amazon™ & more
Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.
Internet-Start will replace your current search and transform the results for your search query into convenient format.
将必应设置为默认主页和默认搜索引擎
back top top
back top top