SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao

无障碍插件大小: 0.40MiB版本: v 1.16更新时间: 2020-06-07
大小:0.40MiB版本:v 1.16更新时间:2020-06-07

Công cụ đặt hàng của SaiGonOrder

SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao 的使用方法详解,最全面的教程


SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao 描述:

用户数:103

分类:未知分类

扩展大小:0.40M

最后更新时间:2020-06-07

版本:v 1.16


SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao 插件简介:

这是来自Chrome商店的 SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


SaiGonOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
SaiGonOrder.com là công ty trung gian giúp khách hàng Việt Nam mua hàng trực tiếp từ các trang taobao.com, tmall.com, 1688.com, JD.com thông qua Extension này. Các chức năng của Extension: - Dịch các thông tin sản phẩm từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. - Xem trực tiếp giá sản phẩm trong các trang taobao, tmall, 1688 theo đơn vị tiền tệ là VNĐ với tỉ giá do SaiGonOrder.com cung cấp. - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của SaiGonOrder.com. - Ghi chú riêng tư, ghi chú cho nhân viên mua hàng của SaiGonOrder.com. - Phân loại danh mục hàng hóa.

相关应用

Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
네이버 동영상 서비스 이용을 위한 확장 프로그램
安装和使用!没有复杂的选项页,广告列表管理。 Adstop块媒体广告,视频广告,弹出窗口,欺诈和恶意软件的网站。
back top top
back top top